یک چیز سیاه

(گروه سنی الف و ب)

شاعر و گل‌ها

(گروه سنی ب)

بچه باران

(گروه سنی ب و ج)