اپوش دیو

(گروه سنی الف و ب)

پترا

(گروه سنی الف و ب)

شکارگاه عجیب

(گروه سنی الف و ب)

یک چیز سیاه

(گروه سنی الف و ب)

شاعر و گل‌ها

(گروه سنی ب)

بچه باران

(گروه سنی ب و ج)

کوچ روزبه

(گروه سنی ب و ج)

گلچراغ، ماهی قرمز

(گروه سنی ب و ج)

کلاه دزد

(گروه سنی ب)

سوفی و کدو حلوایی

(گروه سنی الف)