دادارچه قصه‌هایی در مورد محیط زیست را به گویش‌ها و زبان‌های مختلف ایرانی برای کودکان گروه سنی الف و ب روایت می‌کند.