گاوچاه
برداشت آب از عمق خاصی از زمین در مناطق خشک و بدون آب‌های جاری

گاوچاه چاهی است که آب آن را به وسیله نیروی گاو بیرون می­‌کشیدند. استفاده از گاو برای استحصال آب از عمق زمین (چاه) تا حدود ۷۰ سال پیش انجام می‌شده است که هنوز فناوری موتور و پمپ وجود نداشته و در آن زمان پیشرفته‌ترین و باصرفه­‌ترین راهِ استحصال بوده است. گاوچاه از یک گاو با نژاد خاص (سیستانی)، ﭼﺎه (ﮐﺎﮐﻮﭼﺎه) یا همان سازه اصلی و دَلو یا اﺟﺰای آب­ﮐﺸﯽ تشکیل شده بود. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎوﭼﺎه، اﺑﺰار ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺣﯿﻮان (ﮔﺎو) به ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد. در اﯾﻦ روش ﮔﺎو ﺑﺎ ﺻﺪای صاحبش که اشعاری را زمزمه می­‌کرد در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد در سطح شیب‌دار از ﭼﺎه دور ﻣﯽﺷد و ﺑﻪ‌اﻧﺪازه‌­ای ﮐﻪ دﻟﻮ ﭘﺮ از آب از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭼﺎه (ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ) ﺑﺮﺳﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐرد و ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﯾﺴﺘاد ﺗﺎ آبِ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه از ﭼﺎه در ﻣﺤﻞ ﺟﻮی ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ شود سپس همان مسیر را به سمت چاه حرکت می­‌کرد تا دوباره ظرف آب در داخل چاه رفته و به آب برسد. در واقع ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﮔﺎوﭼﺎه ﺑﺮداﺷﺖ آب از عمق زمین ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺎورزی بود که در مناطق کویری به خصوص فلات مرکزی ایران، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن (ﺑﺨﺶ ورزﻧﻪ)، بسیار کاربرد داشته است.

نمای بیرونی گاوچاه

ﻧﮑﺘﻪ‌ی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎو ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دقیقاً ﺑﻪاﻧﺪازه‌­ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ­دﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽرود تا در روﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻗﻌﺮ ﭼﺎه) اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد. در اﯾﻦ روش ﮔﺎو ﺑﺎ ﺻﺪای صاحبش در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﭼﺎه دور ﻣﯽﺷﻮد و به‌اندازه‌ای ﮐﻪ ﻇﺮف (دﻟﻮ) ﭘﺮ از آب از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭼﺎه (ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ) ﺑﺮﺳﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺎﺻﯽ آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪه از ﭼﺎه در ﻣﺤﻞ ﺟﻮی ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ شود.

گاوچاه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. از حدود ۲۰۰ سال قبل با گسترش صنایعی مانند نجاری و آهنگری و استفاده از پوست حیوانات، ایده اختراع گاوچاه به‌عنوان دانش بومی سازگار با شرایط منطقه ورزنه توسعه یافت و تا ۷۰ سال قبل که جای خود را به موتورهای دیزلی داد، فعالیت داشته است. البته الان ﻧﻤﻮﻧﻪ­ی اﺣﯿﺎﺷﺪه‌ی گاوچاه، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن (ﺑﺨﺶ ورزﻧﻪ) را شخصی به نام حاج ابراهیم حیدری، ساخته است. او ﮐﺸﺎورزی از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ است و گاوچاه او را همان گاوچاه حاج ابراهیم می‌نامند.

اوﻟﯿﻦ و ﺿﺮوری­ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ برای داشتن گاوچاه گاوی ﺑﺎ ﻧﮋاد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ است. وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮋاد ﮔﺎو این است که ﮐﻮﻫﺎن دارد و اﯾﻦ ﮐﻮﻫﺎن در گاو ﻧﺮ سیستانی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ. بدنه­‌ی اصلی چاه (کاکوچاه) و دلو نیز هر کدام از اجزا و عناصری تشکیل شده‌اند.

اجزای تشکیل‌دهنده گاوچاه
blank
گاو نژاد سیستانی در گاوچاه حاج ابراهیم (ورزنه)
blank
بدنه‌ی اصلی چاه(کاکوچاه) در گاوچاه حاج ابراهیم
blank
اجزای تشکیل دهنده‌ی دلو

در گذشته از ﮔﺎوﭼﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎوﻣﯿﺶ، ﺷﺘﺮ ﯾﺎ اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. از این‌رو کل شهرستان ورزنه و مناطقی از جرقویه و رودشت شرقی که شامل دشت‌های حاشیه رودخانه زاینده‌رود است از این روش استحصال استفاده می‌شده است. ﮐﺎرﮐﺮد آن اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از ﻋﻤﻖ زﻣﯿن (چاه) بود و برای ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺎورزی استفاده می‌شد. ﮔﺎوﭼﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺎورز در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد درﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ کند در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا درﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ او و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺪاوم ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز او را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ورﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎوﭼﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﮔﺎوﭼﺎه ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽشود ﮐﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ روﻧﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﮐﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن ﺑﺮای ﺑﺮداﺷت آب در ﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﺧﺎص و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ساخته ﻣﯽشود.
در این سیستم ﺣﺠﻢ دﻟﻮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و میزان برداشت آب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان آب خروجی از ﭼﺎه، ﺗﻮان ﮔﺎو و ﻧﯿﺎز زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌‌کردﻧﺪ ممکن بود دلو از ۵۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰۰ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ‌ﺑﻮدن اﯾﻦ روش، ﮐﺸﺎورز ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه، ﻣﯿﺰان و دوره آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﺸﺨﺺ کند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺸﺖ ﻏﻼت (ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ به ۵۰ ﻫﮑﺘﺎر با ﯾﮏ ﮔﺎوﭼﺎه آﺑﯿﺎری شود و آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ را گاوچاه ﺗﺄﻣﯿﻦ کند. اصلی‌ترین مزیت گاوچاه برداشت آب از سفره‌های سطحی و متناسب با نیاز کشاورزی بوده است چون حداکثر عمقی که چاه داشته ۲۰ تا ۳۰ متر بوده است. بنابراین مشکلی که امروزه در اثر برداشت آب از اعماق سفره‌های زیرزمینی ایجاد شده است، یعنی نشست لایه‌های زمین، در آن روزها وجود نداشته است.

برای آشنایی بیشتر در لینک زیر می‌توانید فیلم کوتاهی در مورد گاو‌چاه ببینید.

لینک مشاهده فیلم