یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بربخورد ... (سهراب سپهری)