یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بربخورد …  (سهراب سپهری)