ناسابرچسب

در مورد فضاپیما اطلاعات کسب کنید! از مرکز کنترل عملیات جایی که اپراتورها پرواز هابل را فرماندهی و نظارت می کنند ، بازدید کنید. وارد اتاق پشتیبانی عملیات شوید جاییکه تیم پرواز ، ناهنجاری های فضا پیما را بررسی کرده