اسرار منظومه شمسیبرچسب

مرکز علم سنگاپور به توصیه دولت این کشور و برای کاهش خطر شیوع کوید 19، از تاریخ 6 آوریل تا 4 می 2020 تعطیل است. این مرکز برای ایمنی و رفاه کارکنان، داوطلبان و بازدیدکنندگان که اولویت اصلی این مرکز