مأموریت

تسهیل ارتباط شهروندان با علم و فناوری برای زندگی بهتر

چشم‌انداز

موزه به مرجعی شناخته‌شده، قابل اعتماد و پیشرو برای تسهیل ارتباط همه‌ی شهروندان با علم و فناوری تبدیل شود.

هدف‌های راهبردی

  • افزایش دسترسی گروه‌های مختلف شهروندان (مخاطبان) به فعالیت‌های موزه
  • ایجاد محیط و موقعیت‌های متنوع یادگیری
  • پرداختن به علوم شهروندی با به کارگیری مدل‌های روزآمد و متنوع یادگیری
  • تبدیل موزه به یک سازمان یادگیرنده

ارزش‌ها

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند در راه رسیدن به چشم‌انداز‌ خود در طراحی فعالیت‌ها همواره به این ارزش‌ها پایبند بماند.

اشتیاق: تلاش برای گسترش شوق یادگیری، امید و ارتباط با علم

برابری: طراحی برنامه‌های متنوع برای همه‌ی گروه‌ها و طبقات اجتماعی

بومی‌سازی:  توجه ویژه به زیست‌بوم، فرهنگ و زبان مناطق مختلف و به میراث علم و دانش ضمنی-بومی در ایران

تسهیل‌گری: تسهیل ارتباط شهروندان با علم

همسازی با طبیعت: توجه به حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و زیست بوم فلات ایران

مخاطب‌محوری: توجه به دغدغه‌ها و مسائل روزمره‌ی شهروندان ایرانی

مشارکت: توجه به ایده‌های شهروندان و کارکنان و فراهم کردن زمینه‌ی مشارکت فعال آن­ها در همه‌ي فعالیت‌ها

نقد و پرسش‌گری: ایجاد بستری برای نقد و پرسش‌گری نسبت به علم و چالش‌های مرتبط به آن یا ناشی از آن

خودباوری: تلاش برای تقویت هویت ملی و دینی از طریق معرفی دستاوردهای حوزه­‌ی علوم و فناوری در ایران معاصر و در طول تاریخ و تمدن ایرانی-اسلامی