پیرو پیشنهاد شماره ۱۵۲۳/۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تاسیس موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به تصویب هیات محترم وزیران رسید. به تبع آن و با تلاش‌هایی که به عمل آمد، زمینه سازی و ایجاد موزه‌های تخصصی و پژوهشی و از جمله موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در بندهای ب مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گنجانده شده و دولت مکلف به اجرای آن‌ها گردید. در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۲۲ نیز نتایج بررسی و کارشناسی‌های به عمل آمده منجر به تصویب اساسنامه موزه هیأت امنایی علوم و فناوری ج.ا.ا در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن گردید.