برنامه زمانبندی جشنواره

سه شنبه - ۲۰ آبان

چهارشنبه - ۲۱ آبان

پنجشنبه - ۲۲ آبان

جمعه - ۲۳ آبان

بازی عناصر
عناصری که اطرافمان هستند را بیشتر بشناسیم

ساخت آثار موزه در خانه

با متخصصان همراه شوید

قصه‌ی گلدان خالی

به زبان محلی قصه ببینید و بشنوید (برای ۴ تا ۸ سال)

داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۴

داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید

وقت معما

معما حل کنید

شنبه - ۲۴ آبان

چه چیزی خون ما را قرمز می‌کند؟
آیا خون آبی، بنفش، سبز یا زرد هم وجود دارد؟

کدام کتاب‌های علمی را بخوانیم؟

از مروجین کتاب‌خوانی بشنویم

داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۵

داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید

قصه‌ی خانه پر سرو صدا

به زبان محلی قصه ببینید و بشنوید (برای ۴ تا ۸ سال)
نجات سکه
در خانه آزمایش کنید!

یکشنبه - ۲۵ آبان

فلش‌های وارونه

در خانه آزمایش کنید!

رسانه‌ها و اجتماعی شدن شناخت

با متخصصان همراه شوید

داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۶

داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید

قصه‌ی شهربازی پرماجرا

به زبان محلی قصه ببینید و بشنوید (برای ۴ تا ۸ سال)

مدرسه علم – تئاترهای علمی

تئاترهایی که دانش‌آموزان ارسال کرده‌اند، ببینید
فسیل‌ها، میراثی در حال نابودی

با متخصصان همراه شوید

دوشنبه - ۲۶ آبان

همراه با مروجان علم
شرکت‌هایی که مروج علم هستند را بشناسیم
وقت آزمایش
آزمایش‌هایی که برای ما فرستاده‌اید را ببینید.
داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۷
داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید
بادکنک آتش خاموش‌کن
در خانه آزمایش کنید!
آب بالاتر از سطح لیوان؟
در خانه آزمایش کنید!
قصه‌ی پوزه عقابی
به زبان محلی قصه ببینید (برای ۴ تا ۸ سال)

سه شنبه - ۲۷ آبان

ویژگی‌هایی که باید از یک کتاب علمی انتظار داشته باشیم
از مروجین کتاب‌خوانی بشنویم
داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۸
داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید
قصه‌ی سه گوش تنها
به زبان محلی قصه ببینید (برای ۴ تا ۸ سال)
چرا دود‌کش‌ کارخانه‌ها را همیشه بلند می‌سازند؟
در خانه آزمایش کنید

چهارشنبه - ۲۸ آبان

مهندسان در عمل ممارستی ندارند و …
با تاریخ علم همراه شوید
معرفی کتاب‌های علمی
کتاب‌هایی را که دیگران معرفی کرده‌اند بشناسید
تأملی در تأثیر اجتماعی علم
با متخصصان همراه شوید
داستان های علمی-تخیلی شماره ۹
داستان های خودتان را در مورد همه گیری بخوانید
چرا بریدن دست با کاغذ دردناک است؟
پاسخ سؤالاتتان را ببینید.

پنجشنبه - ۲۹ آبان

دریانوردی در خلیج فارس
با متخصصان همراه شوید
صابون چگونه تمیز می‌کند؟
چرا نام صابون همیشه با‌ آب گره خورده است؟
مال‌هایی و جذرهایی برابر با عددی هستند!
با تاریخ علم همراه شوید
معرفی کتاب‌های علمی
کتاب‌هایی را که دیگران معرفی کرده‌اند بشناسید
داستان‌های علمی-تخیلی شماره ۱۰
داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید
زکریای رازی و علم تقطیر
با تاریخ علم همراه شوید

جمعه - ۳۰ آبان(اختتامیه)

تاریخ غافلگیر می‌کند
با تاریخ علم همراه شوید
مرگ بر علمی-تخیلی
با متخصصان همراه شوید
معرفی کتاب‌های علمی
کتاب‌هایی را که دیگران معرفی کرده‌اند بشناسید
مدرسه علم–تئاترهای علمی
تئاترهایی که دانش‌آموزان ارسال کرده‌اند ببینید
داستان های علمی-تخیلی شماره ۱۱
داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید

معرفی برگزیدگان داستان‌های علمی-تخیلی
بهترین داستان‌های خودتان را در مورد همه‌گیری بخوانید