• فروشگاه آثار علمی و آموزشی

  • نمازخانه

  • حیاط

  • سرویس بهداشتی

  • دسترسی به اغذیه‌فروشی‌های خیابان سی تیر