لطفاً قبل از رزرو بلیت، شیوه‌نامه بازدید از موزه ملی علوم و فناوری را مطالعه فرمایید.