جُنگ‌های موزه برنامه‌های علمی و مفرحی هستند که مجری در طی زمانی کوتاه ( حداکثر 45 دقیقه) با طرح یک مسئله و چالش روزمره، حداقل یک مفهوم علمی را با زبانی ساده و روش‌های خلاقانه برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

وقتی در یک شب صاف به آسمان پرستاره نگاه می‌کنید درباره‌ی آسمان و اجرام آسمانی به چه چیزی فکر می‌کنید و چه سؤالی در ذهنتان به وجود می‌آید؟در این جنگ علمی جذاب ضمن آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺠﻮم و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی وﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻃﺮح ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع برنامه ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن انجام می‌شود.

مشاهده اطلاعات بیشتر

چقدر با حس بینایی و عملکرد پیچیده ‌ی مغزتان آشنا هستید و چقدر در مورد دید دو بعدی و سه بعدی و خطای دیدن می‌دانید؟ جادوی دیدن جنگی است که در قالب یک برنامه مهیج و با انجام آزمایش‌های ساده و جذاب شما را با این پدیده‌ها آشنا می‌کند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

تا به حال فکر کرده‌اید که انسان‌ها و به طور کلی زندگی در گذشته چگونه بوده است یا چگونه می‌توان به رمز و راز گذشتگان پی ببریم؟ جُنگ باستان‌شناسی به آموزش و معرفی شگفتی‌های این رشته می‌پردازد. از موضوع‌های جذاب این جُنگ، انسان و سیر تکاملی، تعیین سن و قدمت اشیاء باستانی و تمدن‌های گمشده در تاریخ هستند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

از آنجا که چگونگی تفکر در انسان ریشه در دوران کودکی او دارد پرورش قدرت تفکر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد درباره‌ی آن چگونه فکر و قضاوت می‌کنید؟ چقدر به شواهد موجود توجه می‌کنید؟ در این جنگ هیجان‌انگیز در قالب داستان‌های مختلف در مورد فلسفه تفکر و مشاهده برخی پدیدها و در نهایت چگونگی قضاوت و نتیجه‌گیری از آن پدیده صحبت می‌کنیم.

مشاهده اطلاعات بیشتر