معرفی هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

هيئت امنا بالاترين ركن سياست­گذاری و تصميم گيری حقوقی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ايران است. اولين هيئت امنای مستقل موزه پس از مذاكرات رياست وقت موزه با وزير محترم وقت وزارت علوم تحقيقات و فناوری طی نامه شماره ۱۵/۸۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ معرفی و اولين جلسه خود را در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ تشكيل داد. در اين جلسه مقرر شد كه اين هيئت ۲ جلسه در سال و در صورت نياز، جلسات ديگری با هماهنگی دبير و رئيس هيئت امنا تشكيل دهد. اين هيئت دارای يك كميسيون تخصصی بنام كميسيون دائمی است و وظيفه آن بررسی كارشناسی و تخصصی دستور جلسات هيئت امنا می‌باشد كه قبل از هر جلسه هيئت امنا، حداقل دو بار تشكيل جلسه می‌دهد. هيئت امنای موزه از ابتدای تاسيس تاكنون جلسات خود را بطور منظم تشكيل داده كه مصوبات آن در ادامه آورده شده است.

وظايف و اختيارات هيئت امنا:

 • تصویب آیین نامه داخلی
 • تصویب سازمان اداری موزه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
 • بررسی و تصویب بودجه موزه که از طرف رئیس موزه پیشنهاد می‌شود.
 • تصویب بودجه تفصیلی موزه
 • تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه موزه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای موزه
 • کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد، پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می‌باشد.
 • پیشنهاد میزان فوق العاده‌های اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی (کارشناسان و …) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌ی علوم تحقیقات و فناوری قابل اجرا می‌باشد.
 • تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن.
 • بررسی گزارش موزه که ازطرف رئیس موزه ارائه می‌شود.
 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی موزه که به منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. معاون فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم
 2. رئيس موزه
 3. معاون اجرایی موزه
 4. نماینده مركز هيات امنای وزارت علوم
 5. شهردار تهران
 6. وزیر میراث فرهنگی
 7. رئيس فرهنگستان علوم
 8. نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. آقای دکتر سید نصرت الله ضرغام
 2. آقای دکتر غلامرضا ظریفیان
 3. آقای دکتر اسماعیل جلیلی
 4. آقای مهندس علی زرافشان