باغ بی‌انتها

پسرکی در یک شهر پر از دود و صدا زندگی می‌کرد. اما این پسر کارهایی کرد که شهر برای زندگی دلپذیرتر شد…

بیر بالاجا اوغلان، چوخ دودالی سس صدالی بیر شهر ده یاشییردی اما بو اوغلانین ایشلری شهری چوخ گوزل اله میشدی ….

پسر کوچکی در شهری پر از دود و صدا زندگی می‌کرد. اما کارهای این پسر شهر را برای زندگی دلپذیرتر کرد…

کره بیو چگه ده نام شاره پر ده سر و صدا زندگی ده کرد.ولی کاریله ای کوره شاره ارا زندگی مردم دلپذیرو کردیو….

كوجدانه پسري بو،كه ايته شهری كه پر از دود و سر و صدا بو زندگی كودی…ايته كارايی بوكوده كه شهرَ پر از قشنگي بوبوسته…

يه كُرَكی بی كه مِن يه شهری پر ديد زِندِيی ايكه. اما كارل ای كُر زِندِييه خَشتر كه…