خرس شمشیر به دست

خرسی بود که در جنگلی زندگی می‌کرد. ولی یک روز ‌خانه‌اش خراب شد، او پشت کسی می‌گشت که این کار ره کرده…

بیر آییی وارایدی بو آییی مشه ده یاشیر دی گون نرین بیر گونون ده اووی خاراب اولدی …آییی چوخ حصلنیب اوین خاراب الینی آختاریر دی 

خرسی بود که در جنگلی زندگی می‌کرد اما روزی خانه‌اش خراب شد، او به دنبال کسی بود که این کار را کرده…..

خرسه بیو که ده نام جنگل زندگی ده‌کرد، ولی ماله خراو بیو، اوی وه‌شون کسی بیو که ای کاره کردیه

ايته خَرسی بو كه جنگل دورونی زندگی كودی ايته روز اَنه خانه خراب بوسته، هرجايی گَشت زَيی كه او كسی كه اَنه خانه‌ی خراب كوده پيدا بوكونه….

خرسي بی كه مِن يه جنگلی زندِيی ايكه، اما يه روزی خونَش چول ووبی. او ديندِی كسی بی كه كار‌يِنه كِرده…