سوفی و کدو حلوایی

بیر گون سوفی بورانییا وورولدو …

سوفی کانت بنتًُ فی یوم من الایام اعشقت الیقطینه …

سوفی دخترکی بود که یک روز، عاشق یک کدو شد …

سوفی دختری بود که روزی عاشق یه کدو حلوایی شد …

سوفی دیو ه تی بیو که یه روژ عاشق یی کوویی حلوایی بیو …

سوفی دختری بو که روزی عاشق ایته کویی بوبوسته بود …

سوفی دختری بی که روزی عاشق یه کدو حلوویی ووبی …