لانه‌ی من کجاست؟

بالاجا قورباغا اوزونه یووا آختاریر دی….

بقه‌گک، پشت یک خانه برای خودش می‌گشت…

قورباغه کوچولو دنبال خانه‌ای برای خودش بود…

قورواغ بیو چگ وه شون ماله ارا خو ه بیو…

كوچی داروزغه دونبال ايته خانه خوره گشتی…

كُربَك سی خُش ديندِی يه حونِی ايگشت…