ساعات بازدید

نیمه اول سال:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ صبح الی ۱۶ عصر

پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل: ۱۶ عصر تا ۲۳ شب

 

نیمه دوم سال:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ صبح الی ۱۶ عصر

پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل: ۹:۳۰ صبح الی ۱۷ عصر