راه های دسترسی

  • مترو امام خمینی،  خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، ۲۰۰ متر بالاتر ساختمان سابق کتابخانه ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران
  • مترو حسن آباد،  خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، ۲۰۰ متر بالاتر ساختمان سابق کتابخانه ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران
  • اتوبوس های منتهی به ترمینال فیاض بخش، خیابان سی تیر ۲۰۰ متر بالاتر ساختمان سابق کتابخانه ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران
  • اتوبوس راه آهن- هفت تیر، ایستگاه سی تیر، خیابان سی تیر ۲۰۰ متر بالاتر ساختمان سابق کتابخانه ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران
  • با ماشین شخصی، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، ۲۰۰ متر بالاتر ساختمان سابق کتابخانه ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران