30 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
31 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
1 مهر (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

مرکز علم

در این گالری مفاهیم و قوانین پایه علمی فیزیک در قالب دستگاه‎های تعاملی بیان می‎شود. مخاطب برای پاسخ به حس کنجکاوی خود می‎تواند مستقیما با دستگاه‎ها تعامل داشته باشد. آزمایش کند و نتیجه عینی آن را ببیند. در این گالری عمل جای تئوری را می‎گیرد.